Mεταπτυχιακο προγραμμα

Προηγμενες Πειραματικεσ και Υπολογιστικες Βιο-επιστημες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

click to download

Άρθρο 1

Γενικές Ρυθμίσεις

1.1 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιο-Επιστήμες» (ΠΜΣ/ΠΥΒ) λειτουργεί στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Το ΠΜΣ/ΠΥΒ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιο-Επιστήμες». Το Πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008. Ο σκοπός του ΠΜΣ/ΠΥΒ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιο-Επιστήμες, η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και η προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων. Απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών (πχ Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και Ιατρικών Σχολών).

Άρθρο 2.

Όργανα του ΠMΣ/ΠΥΒ & οι αρμοδιότητές τους

2.1. H Συντονιστική Επιτροπή (ΣE) του ΠΜΣ/ΠΥΒ απαρτίζεται από 5 μέλη τα οποία ορίζονται από την Συνέλευση (ΣΤ) του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του ΠΘ έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή. Η θητεία της είναι διετής. H ΣE, ως ορίζει ο N. 3685/2008, άρθρο 2, παρ. γ, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας τού Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στη ΣΕ έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συμμετέχουν στο ΠΜΣ/ΠΥΒ. Ως Πρόεδρος της ΣΕ ορίζεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ/ΠΥΒ και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής Διευθυντής.

2.2. O Διευθυντής του ΠΜΣ/ΠΥΒ και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζονται με απόφαση της ΣT του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του ΠΘ έπειτα από εισήγηση της ΣΕ  με διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τον Ν 3685/2008 παρ δ. Ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του ΠΜΣ/ΠΥΒ. Ο Διευθυντής (ή ο Αναπλ. Διευθυντής) Σπουδών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. συγκαλεί την ΣΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της,
 2. εισηγείται στην ΣΤ για τα θέματα της αρμοδιότητάς της για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο,
 3. μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΤ και της ΣE,
 4. κατ' εξουσιοδότηση της ΣE ή της ΣΤ συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,
 5. συγκαλεί την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης.

2.3 Μέλος του ΠΜΣ/ΠΥΒ μπορεί να γίνει μέλος ΔΕΠ όλων των βαθμίδων ή Ερευνητής όλων των βαθμίδων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  μετά από πρόταση τουλάχιστον ενός μέλους του ΠΜΣ και αποδοχής από την ΣΕ. Η επιλογή νέων μελών του ΠΜΣ γίνεται με γνώμονα τον εμπλουτισμό του ΠΜΣ σε νέα γνωστικά αντικείμενα ή την ισχυροποίηση των υπαρχόντων με κριτήρια τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψήφιου μέλους και την συμβολή του στην έρευνα και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ/ΠΥΒ. 

2.4. Το ΠΜΣ/ΠΥΒ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας η οποία μεριμνά για:

 1. την προετοιμασία της διεξαγωγής των εξετάσεων επιλογής των υποψηφίων,
 2. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των λοιπών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΠΜΣ,
 3. τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ,
 4. οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με απόφαση της ΣT του Τμήματος.

 

Άρθρο 3.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

3.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ/ΠΥΒ έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 1α του Ν.3685/08, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο, προερχόμενοι από Τμήματα Βιολογικών Επιστημών (πχ Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και Ιατρικών Σχολών) ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

3.2. Ο αριθμός των ΜΦ που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ/ΠΥΒ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10).   Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται από την ΣΕ μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων.

3.3 Το αρμόδιο για την επιλογή των ΜΦ όργανο του ΠΜΣ/ΠΥΒ είναι η Συντονιστική Επιτροπή ή Επιτροπή Επιλογής η οποία ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή.

3.4. Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: (α) εξετάσεων σε θέματα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας (στην αγγλική γλώσσα), (β) του γενικού βαθμού πτυχίου, (γ) της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ, (δ) της επίδοσης στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (ε) της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου, (στ) των συστατικών επιστολών, (ζ) της άριστης γνώσης της Αγγλικής (για τους ελληνόφωνους απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο Lower και εξέταση σε απόδοση ενός επιστημονικού κειμένου από τα αγγλικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα αγγλικά) και τέλος (η) της γενικότερης παρουσίας του κατά την προφορική συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων MΦ, οι διδάσκοντες του Προγράμματος δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΜΦ αδυνατεί να παραστεί στην συνέντευξη, θα αξιολογείται μέσω τηλεδιάσκεψης από μέλη της Επιτροπής Επιλογής. H προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στην διαπίστωση του κατά πόσον τα δικαιολογητικά  αντανακλούν τη γενική κατάρτιση του υποψηφίου και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές και β) στη διαπίστωση τυχόν ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κ.λ.π.).

3.5. Τα αποτελέσματα της επιλογής των ΜΦ ανακοινώνονται σε όλους του υποψηφίους εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία της επιλογής, τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Καταρτίζεται Πίνακας με την σειρά κατάταξης των επιτυχόντων και λίστα  με επιλαχόντες. Οι επιτυχόντες οφείλουν να ενημερώσουν, εντός δέκα (10) ημερών την Γραμματεία του ΠΜΣ εάν αποδέχονται ή όχι να εγγραφούν στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη-αποδοχής, οι ΜΦ αναπληρώνονται από την λίστα με τους επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους. Ο τελικός πίνακας των εισακτέων επικυρώνεται από την ΣΤ του Τμήματος.

3.6.  Ένσταση κατά της απόφασης επιλογής μπορεί να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εγγράφως στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από την ΣΕ του ΠΜΣ και επικυρώνεται από την ΣΤ του Τμήματος.

3.7. Οι MΦ που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι πλήρους και αποκλειστικής παρακολούθησης. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ΜΦ και σχετική απόφαση της Σ.Ε., να εγκριθεί αναστολή της έναρξης σπουδών ή αναστολή φοίτησης – έως 12 μήνες -  με κατοχύρωση μαθημάτων για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει μέρος του Προγράμματος.

 

Άρθρο 4.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των MΦ

4.1. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι MΦ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔEΠ στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). H αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το οικείο Τμήμα.

4.2. Σε αριθμό ΜΦ μπορεί να χορηγηθεί μεταπτυχιακή υποτροφία. Ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται από τα διαθέσιμα προς το σκοπό αυτό κονδύλια στο ΠΜΣ/ΠΥΒ. Προς τούτο συνεκτιμώνται οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα, η προηγούμενη ερευνητική τους εμπειρία, οι πιθανές δημοσιεύσεις τους και η οικονομική τους κατάσταση. Η επιλογή των ΜΦ που θα λάβουν υποτροφία γίνεται από τη Σ.Ε. του Προγράμματος.

4.3. Tο ΠΜΣ/ΠΥΒ μέσω της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ενθαρρύνει τους MΦ να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Iδρύματα (IKY, Ωνάσειο Ίδρυμα, Μποδοσάκειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Προποντίς κλπ.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ΕΜΒΟ, FEBS κλπ).

4.4. Πειθαρχικά παραπτώματα όπως προσκόμιση πλαστών στοιχείων και δικαιολογητικών, κλοπή θεμάτων ή αντιγραφή στις εξετάσεις, παραποίηση εργαστηριακών δεδομένων ή λογοκλοπή οδηγούν σε διαγραφή του/της ΜΦ από το ΠΜΣ/ΠΥΒ έπειτα από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΣT.

 

Άρθρο 5.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

5.1. Oι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ/ΠΥΒ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κατ’ έτος από την ΣΕ. 

5.2. Διάρκεια Σπουδών. H διάρκεια σπουδών που οδηγεί στη λήψη MΔE είναι τέσσερα εξάμηνα με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως ένα εξάμηνο για την ολοκλήρωση των σπουδών.

5.3. H αξιολόγηση της απόδοσης των ΜΦ στα μαθήματα και τις προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και η συνολική εκτίμηση για τις δυνατότητες του MΦ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, αποτελούν βασικά κριτήρια για τη συνέχιση των σπουδών των ΜΦ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μετά την πάροδο δωδεκαμήνου. Στο διάστημα αυτό ο/η MΦ υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις 3 προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις και να έχει ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 7/10 στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και στις 3 προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (οι δύο μέσοι όροι δεν συμψηφίζονται). H έγκριση για τη συνέχιση των σπουδών γίνεται από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ.

5.4. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας καθώς και από προσκεκλημένους Καθηγητές ή Ερευνητές Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5.5. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ/ΠΥΒ διενεργούνται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της κρίσης των ΜΦ. Τόσο το μάθημα των «Τεχνικών Βιοχημικής ανάλυσης» όσο και εκείνο των «Τεχνικών Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής» αντιστοιχούν σε 10 μονάδες ECTS το καθένα. Ο συντονιστής του κάθε μαθήματος ορίζεται από την ΣΕ του ΠΜΣ και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του λεπτομερούς προγράμματος διδασκαλίας, της επιλογής των διδασκόντων, της εφαρμογής του ωρολογίου προγράμματος, τη διενέργεια των εξετάσεων και την κατάρτιση της τελικής βαθμολογίας.

Ενδεικτικά, η θεματολογία του μαθήματος των «Τεχνικών Βιοχημικής ανάλυσης» καλύπτει:

 • Συστήματα και μέθοδοι ετερόλογης έκφραση πρωτεϊνών
 • Μέθοδοι καθαρισμού και απομόνωσης πρωτεϊνών, Διαχωρισμός πρωτεϊνών με χρωματογραφία στήλης, Χρωματογραφία συγγένειας διαχωρισμός σε πολυακρυλαμίδιο
 • Πρωτεομική ανάλυση: Ταυτοποίηση πρωτεϊνών με συνδυασμό υγρής χρωματογραφίας και φασματοφωτομετρίας μαζών, συγκρίσεις πρωτεωμάτων
 • Πρωτεομική ανάλυση: Προσδιορισμός τροποποιήσεων πρωτεϊνών, Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών-πρωτεϊνών
 • Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων, τρανσκριπτομική ανάλυση, Nuclease protection, προσδιορισμός αλληλουχίας DNA που αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη
 • Συνεστιακή μικροσκοπία –Εφαρμογές
 • Aνοσοχημικές μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών
 • Τεχνικές μοριακών προσομοιώσεων και μοντελοποίησης: Συγκριτικός σχεδιασμός, Docking
 • Βιοφυσικές μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών
 • Πρωτεϊνική φασματοσκοπία NMR και κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ
 • Τεχνικές μοριακών προσομοιώσεων και μοντελοποίησης: Προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής
 • Κυτταρομετρία ροής
 • Ανάλυση αντιοξειδωτικής δραστικότητας (μέτρηση ολικής αντιοξειδωτικής κατάστασης, γλουταθειόνης, οξείδωσης πρωτεϊνών, υπεροξείδωσης λιπιδίων, καταλάσης)

Ενδεικτικά, η θεματολογία του μαθήματος των «Τεχνικών Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής» καλύπτει:

 • Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων: DNA και RNA
 • Ένζυμα περιορισμού και ηλεκτροφόρηση
 • PCR, RT-PCR, παραλλαγές και εφαρμογές
 • Κλωνοποίηση DNA και μετασχηματισμός
 • Βιβλιοθήκες γενετικού υλικού
 • Υβριδισμός, ανιχνευτές και σάρωση βιβλιοθηκών
 • Southern, Northern, in situ υβριδιοποίηση
 • Dot blot και μικροσυστοιχίες
 • Χημική σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων – χημική σύνθεση μη φυσικών ολιγονουκλεοτιδίων και αμινοξέων
 • Αλληλούχηση Sanger και νέας γενιάς
 • Στρατηγικές αλληλούχησης (walking, shotgun, pair-end, clone-contig, 10x)
 • Βιοπληροφορικά εργαλεία ανάλυσης
 • Πρότυποι οργανισμοί: βακτηριοφάγοι, βακτήρια, Saccharomyces cerevisiae, arabidopsis, Caenorabditis elegans, Drosophila melanogater, ποντικός

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ειδικά σεμινάρια προσκεκλημένων ομιλητών και επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα σωστών πρακτικών παρουσίασης εργασιών, δεοντολογίας, ασφάλειας εργαστηρίων και συγγραφής ερευνητικών προτάσεων.

5.6. Οι «Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών» αντιστοιχούν συνολικά σε 10 μονάδες ECTS και εκτείνεται και στα δύο πρώτα εξάμηνα. Το μάθημα αυτό στοχεύει αφενός στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφικής γνώσης των ΜΦ, αλλά κυριότερα στην ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής ανάλυσης της διεθνούς βιβλιογραφίας.

5.7. Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από τον υπεύθυνο του μαθήματος που έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα να επικαιροποιεί την ύλη τους. Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ στα διάφορα μαθήματα και δραστηριότητες είναι ένας συνδυασμός παρουσιάσεων, γραπτών εργασιών και εξετάσεων, όπως αυτό κρίνεται πλέον αρμόζον από τους υπεύθυνους καθηγητές. Σε περίπτωση αποτυχίας οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης.  Σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από το ΠΜΣ.

5.8. Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (ΠΕΑ ή rotations).

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του πρώτου έτους πραγματοποιούνται τρεις προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (ΠΕΑ ή rotations) που αντιστοιχούν συνολικά σε 20 μονάδες ECTS. Οι ΠΕΑ γίνονται σε τρεις διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, υπό την επίβλεψη μελών του ΠMΣ. Ως μέλος τού ΠMΣ θεωρείται κάθε μέλος ΔEΠ ή Ερευνητής που συμμετέχει στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών του ΠΜΣ της ημεδαπής και αλλοδαπής. Κατά την διάρκεια της ΠΕΑ, οι MΦ υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε τμήμα τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος της ερευνητικής ομάδας και να συντάξουν λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων. H επίδοση στις ασκήσεις αυτές βαθμολογείται από τους υπευθύνους. Ο καθορισμός των ΠΕΑ θα γίνεται από την ΣΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ταυτόχρονη ΠΕΑ δύο ή περισσοτέρων MΦ στο ίδιο εργαστήριο δεν επιτρέπεται, εφ' όσον υπάρχουν διαθέσιμα εργαστήρια. Την ευθύνη της ΠΕΑ μπορεί να έχουν μόνο μέλη του προγράμματος. Ενδεχομένως ο υπεύθυνος της ΠΕΑ μπορεί να αναθέσει την εποπτεία του MΦ σε μεταδιδακτορικό συνεργάτη ή ειδικευμένο συνεργάτη της ερευνητικής του/της ομάδας, που υποχρεούται να συνυπογράψει την τελική έκθεση που υποβάλλεται στην γραμματεία του προγράμματος σε ειδικό έντυπο μετά την λήξη της άσκησης. Τέλος, είναι δυνατή η εργαστηριακή άσκηση υπό την καθοδήγηση μέλους ΔEΠ ή ερευνητή, που βρίσκεται εκτός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφ' όσον υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα υπεύθυνης παρακολούθησης της ΠΕΑ. Προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από την τήρηση των ανωτέρω επιλύονται από τη ΣE.

5.9. Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΜΔ)

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή  ορίζεται από τη ΣΤ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος του ΠΜΣ/ΠΥΒ (μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής) ως επιβλέπον. Η ΣΕ και το επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΣΤ του Τμήματος τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δυο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος. Η εκπόνηση του Μεταπτυχιακής Διατριβής (πρωτότυπη ερευνητική εργασία, επεξεργασία αποτελεσμάτων και συγγραφή διατριβής) διεξάγεται κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 40 μονάδες ECTS.

5.10. Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης

Παράλληλα, κατά το 4ο εξάμηνο σπουδών, ο ΜΦ υποχρεούται να συγγράψει Ερευνητική Πρόταση σε θέμα που συναποφασίζεται ανάμεσα στον ΜΦ και την ίδια τριμελή επιτροπή της Διατριβής. Η Ερευνητική Πρόταση θα απαρτίζεται από τα εξής μέρη:

 1. Περίληψη προτεινόμενου έργου
 2. Σημερινό επίπεδο γνώσεων, State-of-the-art
  1. Αντικείμενο και προσδοκώμενα αποτελέσματα
  2. Σκοπός-στόχοι
 3. Μεθοδολογία υλοποίησης
 4. Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων
 5. Σκοπιμότητα
 6. Καινοτομία
 7. Χρονοδιάγραμμα
 8. Προϋπολογισμός

Η Ερευνητική Πρόταση υποστηρίζεται από τον ΜΦ μπροστά στην τριμελή επιτροπή σε ανοικτή προς το κοινό παρουσίαση και βαθμολογείται για την πληρότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησής της. Η Ερευνητική Πρόταση θα πρέπει να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 7/10 από την τριμελή επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΜΦ διενεργεί απαιτούμενες αλλαγές που προτείνονται από την τριμελή επιτροπή και υποστηρίζει εκ νέου την Ερευνητική Πρόταση σε διάστημα ενός μηνός. Η Ερευνητική Πρόταση αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS. Η πρόταση αυτή αποτελεί το προοίμιο της διδακτορικής διατριβής του ΜΦ.

5.11. Συνοπτικά, τα προσφερόμενα μαθήματα, οι ΠΕΑ, η Μεταπτυχιακή διατριβή και η Ερευνητική Πρόταση  (Κωδικός, Όνομα, ECTS) έχουν ως εξής:

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

ΠΥΒ-101

Τεχνικές Βιοχημικής ανάλυσης

10

ΠΥΒ-102

Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής

10

ΠΥΒ-103

Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-1

10

ΠΥΒ-201

Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις

20

ΠΥΒ-202

Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-2

10

ΠΥΒ-301/401

Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας – Διατριβή

40

ΠΥΒ-402

Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης

20

Σύνολο

120

5.12. O MΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται το MΔE εφ' όσον:

 1. συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
 2. περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και τις Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (βαθμός >7)
 3. ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συνέγραψε τη Μεταπτυχιακή του/της Διατριβή και την Ερευνητική Πρόταση, τα οποία και εγκρίθηκαν από τους βαθμολογητές (βαθμός >7)
 4. Συμπλήρωσε τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS.

5.13. Για την τελική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνυπολογίζονται οι βαθμοί στα μεταπτυχιακά μαθήματα, τις τρεις ΠΕΑ, τη Μεταπτυχιακή Διατριβή και την Ερευνητική Πρόταση.

(20% τα μαθήματα, 20% οι τρεις ΠΕΑ, 30% η μεταπτυχιακή διατριβή και 30% η Ερευνητική Πρόταση)

5.14. H Μεταπτυχιακή Εργασία κατατίθεται υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του ΠΜΣ/ΠΥΒ και στο οικείο Τμήμα (γραπτή και σε ηλεκτρονική μορφή) διαφορετικά θεωρείται ότι ο/η MΦ δεν έχει περατώσει τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.

Άρθρο 6.

Διάφορα

6.1. Αξιολόγηση του Προγράμματος

      α. Η αξιολόγηση του ΠΜΣ/ΠΥΒ γίνεται τόσο εσωτερικά όσο και από εξωτερική επιτροπή αξιολόγησης. Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τους ΜΦ με συμπλήρωση κατάλληλων εντύπων αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος. Αξιολογούνται: η ποιότητα των μαθημάτων, οι διδάσκοντες, το διδακτικό υλικό και ο τρόπος εξέτασης. Οι φόρμες αξιολόγησης είναι ανώνυμες και παραδίδονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ/ΠΥΒ από τους ΜΦ.

      β. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από την Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με το ΠΜΣ/ΠΥΒ. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται ανά διετία. Ο πρόεδρος της επιτροπής αναλαμβάνει να συγγράψει την έκθεση αξιολόγησης έπειτα από συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

      Η σύνθεση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται από τη ΣΤ μετά από πρόταση της ΣΕ του Προγράμματος, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των επιστημονικών πεδίων, η συνέχεια και η ανανέωση. Κανένα μέλος της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης δεν δύναται να παραμείνει στη Επιτροπή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών.

      γ. Η ΣΕ του Προγράμματος προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης. Τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών (αλλαγή μαθημάτων) θα επικυρώνονται με έγκριση της ΣT.


6.2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Mετά την περάτωση των σπουδών, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, απονέμεται το MΔE. O τύπος του Διπλώματος είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσααλίας.