Mεταπτυχιακο προγραμμα

Προηγμενες Πειραματικεσ και Υπολογιστικες Βιο-επιστημες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

«Advanced Experimental and Computational Biosciences”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» (ΠΜΣ/ΠΥΒ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ο σκοπός του ΠΜΣ/ΠΥΒ είναι η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και η προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ-ΠΥΒ έχουν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο, προερχόμενοι από Τμήματα Βιολογικών Επιστημών (π.χ Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και Ιατρικών Σχολών) ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ/ΠΥΒ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα. Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο φοίτησης προσφέρονται δύο βασικά θεωρητικά μαθήματα, «Τεχνικές Βιοχημικής Ανάλυσης» και «Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής». Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους μέσω των «Ειδικών θεμάτων στην Υπολογιστική Γονιδιωματική και Βιολογία Συστημάτων» και εκπονούν μικρά rotations σε διαφορετικά ερευνητικά εργαστήρια. Παράλληλα, στη διάρκεια των δύο αυτών εξαμήνων οι φοιτητές παρουσιάζουν κριτικά πρωτότυπες εργασίες. Το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν πρωτότυπη διατριβή, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφουν επίσης ερευνητική πρόταση, που δυνατόν να αποτελέσει το προοίμιο της διδακτορικής τους διατριβής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 1. Γενικού βαθμού πτυχίου,
 2. Βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ,
 3. Επίδοσης στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
 4. Τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,
 5. Συστατικών επιστολών
 6. Καλής γνώσης της Αγγλικής (για τους ελληνόφωνους απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο Lower και εξέταση σε απόδοση ενός επιστημονικού κειμένου από τα αγγλικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα αγγλικά) και τέλος
 7. Γενικότερης παρουσίας των υποψηφίων κατά την προφορική συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής αδυνατεί να παραστεί στην συνέντευξη, θα αξιολογείται μέσω τηλεδιάσκεψης από μέλη της Επιτροπής Επιλογής. H προφορική συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις πάνω σε θέματα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Γενετικής και Φυσιολογίας (στην αγγλική γλώσσα), καθώς και σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
 • στην διαπίστωση του κατά πόσον τα δικαιολογητικά  αντανακλούν τη γενική κατάρτιση του υποψηφίου και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές και
 • στη διαπίστωση τυχόν ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κλπ).

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2022.

Ο φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 5. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας.
 6. Τουλάχιστον δύο Συστατικές Επιστολές (από Πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες). Οι επιστολές θα αποστέλλονται απ’ ευθείας σε ηλεκτρονική μορφή από τους ίδιους τους συνιστώντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ή ταχυδρομικά από τον υποψήφιο σε σφραγισμένο φάκελο

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Αυτοί μπορούν να γίνουν δεκτοί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους πριν την έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aec.bio.uth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες http://aec.bio.uth.gr ή στο τηλέφωνο 2410-565257, κα. Τότσικα Βασιλική, καθημερινά 10.00 - 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρούσα φάση το ΠΜΣ δέχεται μέχρι οκτώ φοιτητές, δεν έχει δίδακτρα και δεν χορηγεί υποτροφίες. Βρίσκεται, όμως, υπό αξιολόγηση στο πρόγραμμα διεθνοποίησης του Υπουργείου Παιδείας. Σε περίπτωση έγκρισης, το ΠΜΣ θα δέχεται είκοσι φοιτητές, θα έχει δίδακτρα ύψους 4000€, θα χορηγεί υποτροφίες και θα δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας σε Πανεπιστήμια του Καναδά ή της Αυστραλίας. Λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αργότερα. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν αρμοδίως.

Ο Διευθυντής  του ΠΜΣ

Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος